„Studia Podyplomowe – TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych”

O projekcie

Od 01.10.2010r. do 30.09.2012r. Bydgoska Szkoła Wyższa w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” realizowała Projekt pt.

„Studia Podyplomowe – TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych”

W ramach projektu zrealizowano 3 kierunki studiów podyplomowych:

Dofinansowanie studiów podyplomowych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 4559,87 zł na jednego Uczestnika Projektu.

Wkład własny (czesne) Uczestnika Projektu wyniosło tylko 1199 zł.

Każdy kierunek studiów podyplomowych obejmował 210 godzin zajęć w trakcie 13 zjazdów weekendowych, które odbywały się co 2-3 tygodnie.

Projekt realizowany był w 2 edycjach:

W ramach każdej edycji wsparciem zostało objętych 75 osób (na 3 wyżej wspomnianych kierunkach po 25 Uczestników Projektu).

Zajęcia w ramach Projektu odbywały się w siedzibie Bydgoskiej Szkoły Wyższej.