„Nowoczesne Urzędy Gmin”

O projekcie

Od 01.10.2011 do 31.03.2013 roku Bydgoska Szkoła Wyższa w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” realizowała projekt pt. „Nowoczesne Urzędy Gmin”

Uczestnicy projektu

Projektem zostało objętych łącznie 87 urzedników, w tym 59 kobiet i 28 mężczyzn zatrudnionych w Urzędach Gmin: Bukowiec, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice.

Projekt objął wsparciem 40% osób w wieku 45+.

W ramach projektu zrealizowano:

  1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kierowników z 4 JST
  2. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników z 4 JST
  3. Studia podyplomowe dla urzędników z 3 JST
  4. Stworzono BOK w 4 Urzędach Gmin
  5. Usprawniono procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w 4 JST
  6. Wdrożony został system monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju w 1 JST
  7. Wdrożony został system monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych