„Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów”

O projekcie

Projekt Cel – kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentów powstał w odpowiedzi na potrzebę silniejszego zorientowania młodzieży akademickiej w kierunku planowania kariery zawodowej podczas studiów. Głównym założeniem projektu było wzmocnienie działania Akademickiego Biura Karier, które oferowało studentom możliwość przygotowania się do wejścia na rynek pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu wydzielono dwa odrębne segmenty wsparcia. Pierwszy z nich skupiał się wokół planowania kariery zawodowej i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy. Drugi segment dotyczył studentów kształcących się na kierunkach technicznych i miał na celu podniesienie ich umiejętności w zakresie przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i fizyka.

Projekt był realizowany przez trzy lata, a łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich wyniosła niespełna 700 000 PLN. W ramach tej dotacji Unia Europejska sfinansowała szkolenia i warsztaty, które przyczyniły się do podniesienia umiejętności i zwiększenia wiedzy na temat rynku pracy i poszukiwania pracy wśród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

Tematyka szkoleń

Oprócz zajęć ze studentami, Europejski Fundusz Społeczny dofinansował także bieżącą działalność Akademickiego Biura Karier. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstały bazy danych ofert pracy, stażów i praktyk studenckich oraz baza CV studentów. Ponadto wzmocniona została współpraca uczelni z pracodawcami i utworzona została baza praktyk zgodnych z profilem kształcenia na danym kierunku studiów.

Osobnym rodzajem wsparcia była organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, dla studentów studiów inżynierskich na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Dzięki uruchomieniu bezpłatnych zajęć wyrównawczych zmniejszeniu uległ odsetek osób przerywających studia ze względu na kłopoty z zaliczeniem przedmiotów ścisłych. Zajęcia wyrównawcze okazały się również dobrym sposobem, aby zwiększyć zainteresowanie młodych ludzi studiami technicznymi.

Realizacją technicznej części projektu zajmował się zespół projektowy złożony z pracowników Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Za stronę merytoryczną odpowiadali pracownicy naukowi, specjaliści z dziedziny prawa pracy, doradztwa zawodowego, psychologii społecznej oraz technologii informacyjnej, którzy na co dzień współpracują z BSW i prowadzą zajęcia w ramach realizowanych kierunków studiów.

Akademickie Biuro Karier Bydgoskiej Szkoły Wyższej na podstawie certyfikatu PP.GW-9010-14/33/2009 zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudniania, pod numerem 6055. Wpisu dokonano z dniem 27 listopada 2009 r.